מועצה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  הזמנה להירשם בספר הספקים

  המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת ספקים/ קבלנים / מתכננים, מודדים ויועצים אשר מעוניינים להציע לה שירותים ו/או טובין, להגיש בקשת הצטרפות באמצעות הטפסים המופיעים מטה, כדי להתקבל כספק/ קבלן בכפוף לאמות המידה והתבחינים בכל תחום מבוקש.

   

  מובהר בזאת כי פנייה זו הינה חלק מהליכי השתתפות במכרזי הזוטא / התקשרויות מסגרת שתערוך המועצה מעת לעת.

   

  את טפסי הבקשה ניתן להוריד כאן.

   

  רשאי להירשם במאגר מי שבמועד הגשת בקשתו יעמוד בכל התנאים (במצטבר) כאמור בטופס הבקשה, לרבות הגשת האישורים הרלבנטיים כשהם ברי תוקף ומאושרים ע"י עו"ד/רו"ח כנאמנים למקור. 

   

  את הבקשה, בצירוף כל המסמכים, יש להגיש, במעטפה סגורה עליה יכתב "בקשה לרישום במאגר ספקים", במזכירות המועצה רח' קרן היסוד 18 כפר שמריהו.

   

  מבקשים שיעמדו בכל תנאי הסף לרבות המצאת כל האישורים, בקשתם תאושר והם ייכללו במאגר הקבלנים, הספקים ונותני השרותים של המועצה לשנת 2015, כך שבעתיד ניתן יהיה להפנות אליהם בקשות להצעת מחיר במסגרת מכרזי הזוטא / הליכי ההתקשרות שתערוך המועצה, בהתאם להוראות החוק ולשיקול דעתה של המועצה.

   

  בברכה,

  סיגל זוז

  יו"ר ועדת המכרזים.

  עבור לתוכן העמוד