מועצה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  תבחינים לתמיכות המועצה המקומית כפר שמריהו לשנת 2019

  מועצה מקומית כפר שמריהו מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום המועצה, עפ"י המפורט להלן:
  הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה בשנת 2019 הינם גופים ומוסדות ציבוריים הפעילים בתחומים הבאים:
  א. מוסדות ציבור הפועלים בתחומים חינוכיים טיפוליים
  ב. תנועות נוער.
  ג. מוסדות ציבור הפועלים בנושא תרבות, אומנות וספורט.
  ד. מוסדות ציבור הפועלים למטרת בריאות


  הנוסח המלא של התבחינים למתן תמיכה וטפסי הבקשה נמצאים באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו
  www.kfar-shemaryahu.muni.il
  הגשת הבקשות
  את הבקשות יש להגיש ל גזברית המועצה גב' יעל לוי , היושבת במשרדה ברח` קרן היסוד 18    כפר שמריהו, בימים א` – ה` בין השעות 9:00 עד 13:00.
  מועד אחרון להגשת הבקשות הוא: 31/03/2019 עד השעה 13:00.
  המועצה רשאית להאריך מועד זה בכפוף לכל דין ותפרסם במקרה של מתן הארכה הודעה מתאימה.
  גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המתאימים, בצירוף כל המסמכים, עפ"י נוהל התמיכות שפירסם משרד הפנים.
  מודגש בזה כי אין ודאות כי תקציב התמיכה יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.


   

  תבחינים לתמיכות– מועצה מקומית כפר שמריהו

  מבוא כללי

  מפורסמים בזאת, בהתאם לנוהל בדבר מתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות אשר התפרסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/06 (להלן: "הנוהל") תבחינים בעניין תמיכות במוסדות ציבור:

  1.       מועצה מקומית כפר שמריהו (להלן: "המועצה"), תדון במתן תמיכות מתקציב המועצה למוסדות השונים, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות. אין במסמך זה כדי לגרוע מהוראות הנוהל, אלא להוסיף עליהן, בלבד. ככל שקיימת סתירה בין הוראות הנוהל לבין התבחינים, הוראות הנוהל גוברות.

  2.       התמיכה תינתן אם אכן נכון וראוי לעשות כן, לרבות על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.

  3.       התמיכה תוגבל לשיעור שלא יעלה על 50% ממחזור הפעילות הנתמכת בשנה שקדמה לשנת מתן התמיכה אלא אם יוחלט אחרת במקרים חריגים ומנימוקים שיירשמו ובלבד ששיעור התמיכה לא יעלה, בכל מקרה, על 90% מעלות הפעילות הנתמכת, ובכפוף לכך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסות המוסד בגין הפעילות הנתמכת לא יעלה על כלל הוצאותיו בגינה.

  להגבלה זו שתי מטרות:

                       א.         עידוד מוסד הציבור לגיוס כספים ממקורות חוץ תקציביים לצורך מימון פעילותו.

                       ב.         השתתפות המועצה בשיעור גבוה יותר בתקציב מוסד הציבור, עלולה לגרום לתלות בלעדית במועצה ולהפכו במקרים קיצוניים לגוף עירוני מבחינת מימונו, המנוהל ע"י גורמים שלמועצה אין השפעה על החלטותיהם.

  4.       המועצה לא תיתן תמיכה למוסד ציבור הפועל בתחום הנתמך פחות משנה (להלן: "מוסד ציבור חדש"), אלא אם מנימוקים שיירשמו תחליט מועצת המועצה, לאחר קבלת המלצה הועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.

  5.       סכום התמיכה במוסד ציבור חדש לא יעלה על 25% מסך הכנסותיו המאושרות בתקציבו לאותה שנה.

  6.       התמיכה, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, תינתן לשנת התמיכה, כהגדרתה בנוהל.

  7.       התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי המועצה ו/או מבנה הקיים בתחום המועצה המקומית המועצה.

  8.       המועצה תדון בבקשות התמיכה בהתאם למסמכים ונתונים שיוגשו על ידי המוסד המבקש תמיכה ותהא רשאית לאשר את התמיכה, לדחותה כולה או חלקה, או להתנותה בתנאים, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכללי המנהל התקין והוראות הנוהל.

  9.       התמיכה תשולם בתשלומים, במועדים שייקבעו על פי הנחיות הגזבר, בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם להוראת נוהל תמיכות מטעם משרד הפנים.

  10.   מוסד החייב כספים למועצה, יקוזזו כספים אלה מתוך כספי התמיכה שתוענק לו, אלא אם החליטה מועצת המועצה אחרת, מטעמים שיירשמו.

  11.   המועצה תהיה רשאית להקטין, לשנות, לעכב ו/או להפסיק את מתן התמיכה, בהתאם להוראות הנוהל, וכן משיקולים תקציביים של המועצה.

  12.   המועצה תקצה 3% מסך תקציב התמיכות לצורך פיקוח, בקרה והנהלה.

  מטרת קביעת התבחינים

  המועצה מבקשת, באמצעות קביעת התבחינים, להשיג את המטרות המנויות להלן:

  א.      הקצאת משאבים אופטימאלית בין מוסדות הציבור באותו תחום.

  ב.      הבטחת שוויון בהקצאת המשאבים בין מוסדות הציבור בהתחשב בהיקף פעילותם.

  ג.        התחשבות באופי המיוחד של פעילות מוסד הציבור.

  ד.      הקטנת האפשרות לעיוות או הגשת נתונים בלתי אמינים (כגון: דווח מופרז וכיו"ב).

  ה.      עידוד מוסד הציבור להשיג הכנסות ממקורות נוספים (משרדי ממשלה, תרומות, גורמים חיצוניים).

  תנאי הסף הכלליים

  תנאי הסף הכלליים, המפורטים להלן, יחולו על כל נושאי התמיכה, בנוסף לתנאי הסף הפרטניים, ככל שקבועים כאלה בכל אחד מתחומי התמיכה השונים:

  א.      המוסד המבקש תמיכה הוא מוסד ציבורי כהגדרתו בנוהל, תאגיד רשום בישראל, הפועל שלא למטרות רווח.

  ב.      התמיכה תוענק למוסד הפועל בתחום הנתמך שנה לפחות, אלא אם החליטה המועצה אחרת, מטעמים שיירשמו.

  ג.        הבקשה מולאה במלואה ולבקשה צורפו כל המסמכים כנדרש. ככל שבקשת התמיכה של המוסד עניינה פעילות ו/או פעולה הכרוכה במתן רישיון ו/או היתר ו/או אישור מגוף כלשהו,יצורף לבקשת התמיכה אישור ו/או חוות דעתו של הגוף המאשר.

  ד.      לצרכי הרשות המקומית תהיה עדיפות. התמיכה תינתן עבור פעילות המתקיימת בתחום הרשות המקומית ו/או עבור שירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית.

  ה.      לא מוטלים שעבודים או עיקולים על הגוף המבקש.

  ו.        לא תעשה בתמיכה פעילות שונה מהפעילות עבורה הוקצתה לגוף.

  ז.       השימוש המבוקש ע"י הגוף תואם את מטרות הגוף.

  ח.      סיוע לעמותות המפעילות מוסדות חינוך מוכרים ע"י משרד חינוך (מוכר ורשמי או מוכר שאינו רשמי) או מוסדות פטור הפועלים בתחומי הישוב המועצה ומעניקים שירותים גם לתלמידי העיר וזאת אם אותן עמותות המפעילות את מוסדות הציבור הינן מספקות שירותי החינוך ביישוב.

  ט.      במקרה של גוף בקשיים כלכליים מורכבים: הוכנה לה תכנית התייעלות אשר אושרה כדין על ידי מוסדותיה,ומאפשרת קיום העמותה בהתאם למתווה ואבני הדרך שבתכנית ההבראה כך שתוכל להמשיך וליתן את שירותיה.

  י.        עמידה בכל ההוראות וההנחיות לקבלת תמיכה על פי נוהל תמיכות ובמידה וקיימות הוראות ספציפיות במועצה גם על פיהן במועד הגשת הבקשה.


   

  קריטריונים לחלוקת תמיכות

  בנוסף לעמידה בתנאי הסף הכללים המפורטים בפרק המבוא לעיל, להלן יפורטו הקריטריונים לחלוקת תמיכות לעמותות.

  אלו יהיו רשאים להגיש בקשת תמיכה:

  א.      תמיכה בנושא חינוכי טיפולי.

  ב.      תמיכה בנושא  תרבות, אומנות וספורט.

  ג.        תמיכה בנושא בריאות.

  ד.      תמיכה בנושא  תנועות נוער.

  אופן בחינת הבקשות לתמיכות על-ידי וועדת התמיכות ו/או המועצה:

  ה.      סיוע יינתן לעמותות או מוסד כאמור בנוהל תמיכות שהיקף פעילותן, בתחום פעילותן, לפי מאזן חתום על ידי רואה חשבון, בשנה שקדמה לבקשה הוא מעל 50,000 ₪.

  ו.        הסיוע של מבקשת התמיכה ניתן לתושבי המועצה על פי אוכלוסיית היעד הזקוקים לסיוע בתחום מתן השירות.

  ז.       פעילות המוסד מבקש התמיכה נועדה לחינוך בני נוער לערכיות, כבוד הדדי ולאהבת הארץ.

  ח.      השרות שניתן הוא פתוח לכל תושבי הרשות וניתן בצורה שוויונית.

  ט.      אחת ממטרות המוסד לפי מסמכי הייסוד שלו היא סיוע בנושא בו מבוקשת התמיכה – אם מבוקשת תמיכה לסיוע לנזקקים.

  תנאים למתן תמיכה:

  א.      מקום פעילות המוסד ומקום מגורי מקבלי השירות מהעמותה - התמיכה תינתן למוסד הפועל בתחומי המועצה ותינתן רק עבור מקבלי שירות ברשות המועצה, בהתאם להגדרות לעיל.

  ב.      ביקורות מטעם הרשות - המוסד המבקש יאפשר לנציגי הרשות ככל שימצאו לנכון לבקר במוסד נשוא הבקשה וכן ימציאו כל מסמך או מידע שיבוקש מהמוסד בקשר לתמיכה המבוקשת לצורך גיבוש המלצת וועדת התמיכות. המוסד המבקש יאפשר לגזברות הרשות לבצע מעקב מקצועי ומעקב אחר שימוש המוסד בכספי התמיכה.

  ג.        תרומות מגופים אחרים - מוסד המבקש תמיכה רשאי לפנות למקורות אחרים בבקשת סיוע ומימון עבור תחום נשוא בקשת התמיכה. אולם, היה ותאושר לו תמיכה בכל סדר גודל שהיא , בין אם בטרם תידון בקשתו לתמיכה ברשות ובין אם לאחר קבלת תמיכה מהרשות, חובה על המוסד להודיע לרשות על כך. במקרה ונוצר למוסד עודף תקציבי, תקוזז מהתמיכה מהרשות העודף התקציבי.

  ד.      שימוש בכספי התמיכות לפעילות שוטפת של התאגיד לטובת האוכלוסייה ולא ליצירת נכסים.

  ה.      מוסד המבקש תמיכה ייתן את הסיוע ו/או את השירות באופן הראוי, לשמירת כבוד ופרטיות הנהנים מפעילותו ו/או נזקקים לסיוע מהתאגיד.

  ו.        מוסד ציבורי המבקש תמיכה, יפעל באופן המיטבי לחינוכם של בני נוער המתחנכים בשורותיו.

  ז.       התאגיד יציין בבקשה באם חברי המועצה ו/או עובדי הרשות חברים בהנהלת התאגיד וכן יציין את תפקידם ברשות.

  ח.      בתמיכה באירוע לפי נוהלי הרשות, תאוזכר הרשות בפרסומים אודות הפעילות הספציפית נשוא התמיכה.

  ט.      העמותה/התאגיד מתחייב/ת לרשום אצלו/ה למי תינתן ההקצבה, ככל שתינתן ולאיזו מטרה תוקצה ההקצבה.

  שיקולים נוספים:

  ועדת התמיכות ומועצת הרשות תהיינה רשאיות לשקול בטרם קבלת החלטה את השיקולים הבאים, כולם או חלקם, בהתאם לשיקול דעתן:

  א.                  מספר מקבלי השירות.

  ב.                  בלעדיות השירות ומידת החיוניות שלו.

  ג.                    מספר השירותים הניתנים – קרי האם תמיכה בכל אפיקי הפעילות בגינה מבוקשת התמיכה או רק בחלק.

  ד.                  מגוון אוכלוסיות מטופלות.

  ה.                  שיתוף פעולה עם הרשות.

  ו.                    גודל ואופי האוכלוסייה באזור בו פועל הגוף המבקש וכן מספר התושבים האמורים להשתמש במטרת הבקשה נשוא התמיכה.

  ז.                   יצירת ערך מוסף בתחום החינוך, התרבות והספורט לבני הנוער בתחומי המועצה.

  ח.                  חסכון כלכלי בהתנהלות עד כה וניצול מיטבי ומרבי של תקציבי הגוף – כלומר שיקולי יעילות.

  ט.                  העלאת מגוון איכות ורמת השירות לתושב ותרומה לתושבי המועצה.

  י.                    פעילות הגוף המבקש בתחומי המועצה.

  יא.               פעילות הגוף אינה פעילות עסקית ומסחרית למטרות רווח, פעילות פוליטית או מפלגתית.

  הרשות רשאית לשנות את סכומי ההקצבה, לכל קבוצה באופן יחסי תואם, במידה ותקציב התמיכות יקטן ו/או להקטין את שיעורי התמיכה במדרגים, בכפוף למספר העמותות העונות על הקריטריונים.

  כל בקשה לתמיכה תאומת בתצהיר מאומת על-ידי עורך-דין.

  עבור לתוכן העמוד