לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

תמיכות

מועצה מקומית כפר שמריהו מודיעה בזאת, כי קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות/מוסדות ציבור, הפועלים בתחום המועצה, עפ"י המפורט להלן: 
הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה בשנת 2022 הינם גופים ומוסדות ציבוריים הפעילים בתחומים הבאים: 
א. מוסדות ציבור הפועלים בתחומים חינוכיים טיפוליים
ב. תנועות נוער.
ג. מוסדות ציבור הפועלים בנושא תרבות, אומנות וספורט.

ד. מוסדות ציבור הפועלים למטרת בריאות


הנוסח המלא של התבחינים למתן תמיכה וטפסי הבקשה נמצאים באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו
www.kfar-shemaryahu.muni.il
הגשת הבקשות
את הבקשות יש להגיש לגזברית המועצה גב' תמר הר-גיל , היושבת במשרדה ברח` קרן היסוד 18    כפר שמריהו, בימים א` – ה` בין השעות 9:00 עד 13:00. 
מועד אחרון להגשת הבקשות הוא: 28.2.2022 עד בשעה 13:00.
המועצה רשאית להאריך מועד זה בכפוף לכל דין ותפרסם במקרה של מתן הארכה הודעה מתאימה.
גופים ומוסדות המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על גבי הטפסים המתאימים, בצירוף כל המסמכים, עפ"י נוהל התמיכות שפרסם משרד הפנים. 
מודגש בזה כי אין ודאות כי תקציב התמיכה יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.


עבור לתוכן העמוד