תאורה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  מערכת ביוב מרכזי – עדכון על התקדמות המיזם, 10.5.15

  תושבי כפר שמריהו ובעלי העסקים שלום רב,

   

  הנדון: מערכת ביוב מרכזי – עדכון על התקדמות המיזם

   

  לאחר מאבק ממושך על זכותנו לנהל בעצמנו את משק המים והביוב ולא להתאגד עם תאגידים ורשויות אחרות, קיימה מועצת רשות המים דיון והחליטה לאפשר לנו להתקדם בהקמת התשתית. בכך אנו מקווים להאיץ את תהליך הקמת התשתית ולבטל את הצורך בשימוש בבורות סופגים.

  הקמת התשתית מבוססת על תוכנית, אשר אושרה בוועדות התכנון בשנת 2006 ועודכנה לאחרונה. מימון הקמת המערכת יגיע מהיטל ביוב, אשר יוטל על כל מבנה, בהתאם לשטח הבנוי. כל מי שתותקן ברחובו מערכת הולכה פעילה יהיה חייב להתחבר אליה (במקום בור סופג) ולשלם אגרת שימוש, כנגזרת מצריכת המים לשימוש ביתי.

  בדיון, אשר התקיים במועצת רשות המים והביוב, הוחלט לאשר לנו את ההיטל להקמה, בכפוף להליך שימוע לציבור. ראו להלן.

  בכדי להסביר את התהליך, מבלי להיכנס לפרטים, אציין כי בכדי להימנע מהקמת משאבות בשטח הישוב, רוב תשתית ההולכה מבוססת על גרביטציה. בהתאם להסכם עם עיריית הרצליה אנו נתחבר למערכת העירונית בשלוש נקודות עיקריות: לשכונת נוף ים בקצה המערבי של רחוב דרך האביב, לרחוב זמנהוף במערב רחוב המעפילים ולתחנת דב הוז, במתחם המסילה.

  במהלך השנים המועצה התקינה צנרת הולכה במספר קטעים, אך מהיעדר אישור של הרגולטור לגבות היטל הקמה ולאגרת שימוש, לא התחברנו לפתרון קצה.

  לאחר אישור סופי של היטל ההקמה ואגרת השימוש, נתחיל לחבר את התשתית לפתרון הקצה, נגבה את ההיטלים ונבקש מבעלי הבתים להתחבר למערכת.

  תפעול המערכת יתבצע ע"י אגודת המים ואגרת השימוש תיגזר מכמות המים, בהתאם לאמות מידה אחידות, המתחשבות בשימוש בחלק מהכמות להשקיה.

  גובה ההיטל יקבע על ידי רשות המים והביוב ויוצמד למדד. מי שיידרש לשלם היטל ולא יעשה זאת בפרק זמן שיקבע, יחויב בריבית והצמדה על פי דין.

  המועצה תעשה ככל יכולתה, בהתאם לחוק, על מנת שנטל ההיטל לא יהיה כבד מידי למי שיתקשה לעמוד בו בלוח זמנים קצר.

   

  בברכה,

  דרור אלוני

  ראש המועצה.

   

   

   

  הודעה לציבור הצרכנים בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001  וכללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) , התשע"ה-2015

   

  המועצה המקומית כפר שמריהו (להלן: "המועצה"), מתכבדת להזמין את הציבור להביא בפניה את עמדתו בנוגע להחלטה שהתקבלה מועצת הרשות הממשלתית ביום 30.4.2015 בישיבתה מס' 128 (להלן-ההחלטה).

  את פרטי הנוסח המלא של ההזמנה להביע עמדות, לרבות מכתבה של רשות המים ובו פירוט ההחלטה ובקשת המועצה לקביעת תעריפים ניתן לעיין במסמך במשרד המועצה או באתר האינטרנט - כאן.

  את העמדות יש להגיש בכתב בלבד לידי הגב' אירית תלם ברחוב קרן היסוד 18 כפר שמריהו במסירה ידנית או בפקס מס' 153-99505385 ולוודא קבלתו במספר טלפון 073-2776666 וזאת  לא יאוחר מיום 25 במאי בשעה 12:00.

  על מגיש העמדה לציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג עמדתם בפני הצוות המקצועי של המועצה ו/או בפני מליאת המועצה.

  יובהר, כי המועצה רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של המועצה. עצם הגשת מסמך העמדה מהווה הסכמה לפרסום כאמור.

   

   

  סימולציה של גובה היטל להדגמה בלבד ואינה מחייבת

   

  גודל חלקה

  שטח בנוי

  אומדן היטל הקמה

  500 מ"ר

  200 מ"ר

  16,000 ₪

  1,000 מ"ר

  200 מ"ר

  19,000 ₪

  1,000 מ"ר

  400 מ"ר

  32,000 ₪

  2,000 מ"ר

  400 מ"ר

  38,000 ₪

  2,000 מ"ר

  500 מ"ר

  44,500 ₪

   

   

  עבור לתוכן העמוד