מועצה
  לוח אירועים
  דלג על לוח אירועים

  אירועי היום

  קבלת המלצה לבקשת היתר בניה - כפר שמריהו

   

  נוהל קבלת חוות דעת המהנדס לבקשה  להיתר בניה

  המועצה היא חלק ממרחב תכנון משותף עם העיר הרצליה.

  משרדי הועדה המקומית המשותפת לתכנון ובניה במרחב זה נמצאים באגף ההנדסה של  העיריה ברחוב סוקולוב 22 בהרצליה, בנין לב העיר, קומה 1.

  מסמך זה והתהליכים המפורטים בו מתייחסים רק לחלק מהתהליך הנוגע למועצה מקומית כפר שמריהו. מומלץ לעיין גם בנוהל הגשת תכניות וקבלת היתר בניה באתר עיריית הרצלייה - אגף הנדסה

   

  שלבי תהליך רישוי הבניה:

  1.                 מידע תכנוני – יש לעיין בהנחיות להזמנת תיק מידע.

  המפות הטופוגרפיות ודפי המידע, יימסרו למבקש, לאחר אישורם בעיריית הרצלייה, ע"י מחלקת הנדסה במועצה בתוספת מידע חיוני שהינו באחריות מהנדס המועצה בלבד, כגון גובה 0.00, מידע על תשתיות, התייחסות לעצים בשטח ציבורי ועוד...

  2.                 מסירת תכניות –  יש להגיש עותק אחד של הבקשה להיתר למחלקת הנדסה במועצה.

  הבקשה תהיה חתומה על ידי המבקש ועורך הבקשה, ועל ידי אגודת המים כאישור למיקום החיבור למערכת אספקת המים.

  הבקשה תיבדק ותידון בפורום פנימי של המועצה.

  הנושאים העיקריים עליהם יושם דגש בבדיקת המועצה הינם:

  גובה רצפת 0.00, גובה גגות, מיקום ונראות מערכות טכניות, רוחב הכניסות למגרש, החניות ומיקומן, גובה מבני עזר, גובה גדרות וחצר משק (קצות תשתיות) ומיקומו, חפירה בשטח ציבורי להנחת תשתיות, מפלסי פיתוח השטח ומתקנים בחצר, בקשות להקלה, בניה בתחום קווי בניין, קונטור מרתף בהתאם לקונטור המבנה. 

  אם קיים בחלקה מבנה נוסף, יש לציין זאת במפורש ולספק את כל המידע לגביו, לרבות שטחים בנויים  - העיקריים והשירות.

  רק לאחר חתימת המהנדס שהאישור סופי /עקרוני בכפוף לתיקונים /שיש צורך בתיקונים מהותיים, המבקש יעביר עותק מהבקשה להרצליה ויפתח תיק בקשה להיתר.

    

  3.                 פתיחת בקשה להיתר במחלקת רישוי- הרצליה

  כתנאי סף לפתיחת בקשה להיתר במחלקת רישוי בניה באגף הנדסה בעיריית הרצליה יש להגיש את חוות דעת מהנדס המועצה המקומית כפר שמריהו ע"ג הבקשה להיתר (ע"פ נוהל הגשת בקשה להיתר בניה בוועדת בנין ערים מקומית- מרחב תכנון העיר הרצליה, לדלפק קדמי מחלקת רישוי בניה בשעות קבלת קהל).

  4.                 כחלק מתהליך פתיחת בקשה בוועדה המקומית הרצליה יש צורך בתשלום אגרת בניה- חלק מהתשלום מבוצע במחלקת הגביה במועצה ומהווה פיקדון.

  5.                 לאחר דיון בוועדה המקומית, יקבל המבקש את ההחלטה מהועדה ובה רשימת תנאים נוספים לקבלת היתר בניה כחוק.

  6.       במקרה ומהנדס המועצה אישר את הבקשה בתנאי של תיקונים מהותיים יש להעביר עותק מתוקן לחתימת המהנדס.

  7.       חלק מהתנאים לקבלת היתר בניה: נספח אינסטלציה סניטארית- יש להגיש לאישור מהנדס המועצה נספח אינסטלציה סניטארית. מומלץ לערוך נספח זה ע"י יועץ מומחה בתחום. יש להציג פתרון זמני לסילוק שופכין והכנה להתחברות למערכת הביוב המתוכננת. בדיקה בתוך שבועיים מיום ההגשה (למעט מקרים הדורשים אישור יועצים מקצועיים). – חתימה על הנספח מהווה אישור מהנדס המועצה לתכנית הביוב.

  לאחר שיאושר הנספח ע"י מהנדס המועצה, באחריותו של המבקש להעבירו לאגודת המים בכפר שמריהו.

  8.                 תכנית פיתוח- יש לפרט על גליון (ולא על גרמושקה שלמה), בקנה מידה 1:100, את תכנון הפיתוח בחלקה, כולל קווי גובה קיימים ומתוכננים, אלמנטים בפיתוח ומימדיהם, שוחות ביוב (כולל גובהן וגובה ההתחברות אליהן) ע"פ נספח אינסטלציה מאושר ואמצעי ניקוז מי גשם, שיפועי הקרקע ומשטחים באחוזים, ריצופים וסוגי משטחים אחרים, פריסת גדרות, עם מפלסי קרקע קיימים ומתוכננים, וחפירות בשטחים ציבוריים להנחת תשתיות. בדיקה בתוך שבוע מיום הגשת תכנית הפיתוח (למעט מקרים הדורשים אישור יועצים מקצועיים).                    

  9.            תכנית הפיתוח תוטמע בגרסה הסופית של הבקשה להיתר.

  10.            הסדרת תשלומי היטלי השבחה והיטלי פיתוח :

  היטל השבחה - במידה ויש צורך בתשלום היטל, יערוך שמאי המועצה את השומה להיטל השבחה רק לאחר עמידה במס' תנאים להיתר הנקבעים ע"י הועדה. השומה תערך רק לפי עותק חתום ע"י

   

  הבודק האזורי של הועדה אליו יצורף פרוטוקול סופי ומתוקן, שיועבר ע"י המבקש למשרדי  המועצה.

  היטלי פיתוח -  ע"פ חוקי העזר העירוניים ייגבו היטלים שונים (סלילה, תיעול, ביוב, שצ"פ וכדו'), לבירור פרטים יש לפנות למזכירת וגזברית המועצה- יעל לוי.

  דרישת תשלום עבור ההיטלים תימסר למבקש ההיתר ע"י מחלקת הנדסה במועצה. לאחר תשלום ההיטלים במחלקת הגביה והצגת קבלה במחלקת הנדסה יונפק אישור תשלום המהווה תנאי לקבלת היתר ויימסר למבקש.

   

  11.            באחריות המבקש להשלים את שאר התנאים להיתר (אישור הג"א, אגודת המים, וחברות שונות).

  בנושא כריתה, העתקה או שימור של עצים יש לפנות למחלקת תפעול, אחזקה ושמירת הסביבה.

   

  על פי חוק - אין להתחיל בבניה בטרם קבלת היתר מהוועדה המקומית.

  חוות דעת מהנדס המועצה לבקשה להיתר אינה מהווה החלטת ועדה מקומית או היתר בניה!!

  הוועדה המקומית בהרצליה היא האחראית הבלעדית לבדיקה שהבקשה להיתר עומדת  בדרישות תכניות בניין הערים השונות החלות בכפר שמריהו ולבדיקת חישובי השטחים והשוואה עם היתרים קיימים.

   

  עם קבלת ההיתר ולפני תחילת הביצוע יש להודיע למחלקות הנדסה ואחזקה במועצה על מועד תחילת הביצוע. יש לעמוד בדרישות (המצ"ב) לגידור אתר הבניה, אחזקת שטחים ציבוריים סמוכים לאתר, פינוי פסולת, הצבת מכולות, והסדרים לוגיסטיים אחרים – הכל בהתאם לחוק, לתנאי ההיתר ולגופו של ההיתר.

  אין לחפור בשטח ציבורי לצורך הנחת תשתיות (חשמל, בזק ותקשורת), ללא אישור המועצה.

  עם גמר הבניה יש לקבל את המלצת מהנדס המועצה לחיבור תשתיות (טופס 4), ראה נוהל.

   

  עבור לתוכן העמוד