לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

נוהל קבלת המלצת מהנדס המועצה לטופס 4

לפני תחילת תהליך קבלת טופס 4 יש לפנות למחלקת פיקוח על הבניה בעיריית הרצליה לאישור 3 העתקים של מפה המצבית. יש להציג 2 עותקים חתומים ע"י המפקח האזורי, למחלקת הנדסה במועצה ולקבל טופס "בקשה למתן אישור חיבור תשתיות" במשרדי מחלקת הנדסה במועצה.

שלבי התהליך:  יש להחתים את המחלקות השונות במועצה על גבי הטופס.

1.       טרם קבלת אישור מחלקת הגביה על גבי הטופס   יש להודיע במחלקת הגביה במועצה המקומית כפר שמריהו על סיום הבניה ולהזמין מדידה לצורך חיוב בארנונה. מדידה זו תשמש גם את אגודת המים.

2.       מדידה לצרכי הנדסה - המפה המצבית (חתומה ע"י המפקח האזורי), תיבדק מול תכנית מאושרת ונספח אינסטלציה מאושר. תגובה לבדיקה עד שבועיים מיום ההגשה.

הנושאים העיקריים עליהם יושם דגש בבדיקה הינם:

בניה ופיתוח בתחום גבולות המגרש, גובה רצפת 0.00,  גובה גגות (יש לציין גובה גג, צורתו וגובה מעקה הגג, מיקום המערכות הטכניות והסתרתן), גובה מבני עזר (כנ"ל), תכנון וביצוע הגדרות וחצר המשק ע"פ תב"ע הר/מק/2151, גובה גדרות וחצר משק ומיקום קצות התשתיות ע"פ סוג, כיוון פתיחת שערים, ביצוע מערכות ביוב, מים וניקוז בהתאם לתכנון מאושר ומיקום חדר מכונות.

יש לוודא פרוט הנושאים הנ"ל ע"י המודד במפת המדידה (כולל I.L ו  T.Lשל מערכות הביוב והניקוז).

יש לצרף גם את ההצהרה המצ"ב ממולאת וחתומה ע"י מהנדס האינסטלציה.

3.       ע"פ חוקי העזר העירוניים, כתנאי לקבלת המלצת המועצה ייגבו היטלים שלא שולמו או לא הוטלו עד כה.

4.       שיקום מדרכה ע"פ צורך, בתאום עם משה שהם מנהל תפעול ואיכות הסביבה, 7 ימים לפני הביצוע.

5.       לאחר החתמת המחלקות השונות במועצה על הטופס, בהנחה שאין חריגות, יחתום גם מהנדס המועצה על הטופס ובאחריותו של המבקש להעבירו למחלקת הפיקוח על הבניה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה. המשך התהליך יבוצע מול הועדה המקומית.

יש להביא מפת מדידה זהה לזו שנבדקה ע"י מחלקת הנדסה לחתימת המהנדס –לצורך העברתה, יחד עם הטופס, למחלקת פיקוח על הבניה בהרצליה.

6.       יש להגיש למועצה עותק מתעודת הגמר המונפקת בוועדה בסוף התהליך.

 

עבור לתוכן העמוד